Massetransport

Vi utfører massetransport hovedsakelig mot egen drift, men leverer også pukk, stein, jord, bark, subbus og fyllmasser til andre aktører og private.

Graving og Transportservice driver massetransport også til andre aktører

Store deler av transportservicen vår består av bortkjøring, og innkjøring av masser mot våre prosjekter. Bortkjøring av fyllmasser, både forurensede masser og rene masser, samt innkjøring av stein, pukk, jord, bark, og subbus.

Vi har meget gode samarbeidspartnere så ingen jobb for oss er for stor.

Bortkjøring av masser

Bortkjøring av masser er nødvendig når det oppstår overskuddsmateriale fra bygge- eller anleggsprosjekter som må fjernes fra stedet. Dette kan være nødvendig av flere grunner:

Plangodkjenning

Prosjekter må ofte følge reguleringsplaner og byggetillatelser som kan inkludere krav om fjerning av overskuddsmateriale for å oppfylle estetiske eller sikkerhetsmessige hensyn.

Plassmangel

Byggeplassen kan ha begrenset plass til å lagre overskuddsmaterialer, og fjerning er nødvendig for å gi rom til videre arbeid.

Miljøhensyn

Noen materialer kan være forurensende eller utgjøre en risiko for miljøet hvis de blir liggende på stedet. Fjerning er nødvendig for å hindre forurensning.

Sikkerhet

Overskuddsmateriale kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for arbeidere eller for allmennheten, spesielt hvis det er stort eller plassert på en måte som hindrer sikker ferdsel.

Kontraktuelle forpliktelser

Bygge- eller anleggskontrakter kan inkludere krav om fjerning av overskuddsmateriale som en del av avtalen mellom entreprenører og utviklere.

Generelt sett er bortkjøring av masser en vanlig del av bygge- og anleggsprosesser for å sikre at prosjektene blir gjennomført i samsvar med forskrifter, miljøstandarder og sikkerhetskrav.